top of page

DICȚIONAR JURIDIC IMOBILIAR

Dicționar de Termeni Imobiliari

Antecontractul - sau promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare reprezintă un contract în care ambele părţi, denumite promitent-vânzător şi promitent-cumpărător, se obligă să încheie în viitor, la preţul stabilit, contractul de vânzare-cumpărare, având ca obiect bunul ce face obiectul înţelegerii.

 

Arvuna – Este o conventie accesorie vânzarii având ca obiect o suma de bani pe care una din parti o da celeilalte parti cu ocazia incheierii unui contract de vânzare-cumparare, ca o garantie ca se va perfecta contractul.

 

Autorizaţia de construire – constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

Cartea funciara – document public, oficial, care cuprinde evidenta juridica integrală şi exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice şi juridice din aceeasi localitate, ca unitate administrativ-teritoriala: comuna, oras, municipiu (judet).

Aceasta cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

Inscrierile în cartea funciara sunt de trei feluri:

a) intabularea dreptului de proprietate, a celorlalte drepturi reale principale şi a drepturilor reale accesorii imobiliare;

b) înscrierea provizorie a acestor drepturi sub condiţia justificarii lor ulterioare;

c) notarea altor raporturi juridice, a incapacitatilor, drepturilor personale, acţiunilor şi cailor de atac în justiţie, precum şi a masurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciara.

Cadastrul - sistemul unitar şi obligatoriu de evidenta tehnica, economica şi juridica a tuturor terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg cuprinsul tarii, prin care se realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.

Cadastre de specialitate - sunt subsisteme de evidenta și inventariere sistematica a bunurilor imobile sub aspect tehnic și economic, cu respectarea normelor tehnice elaborate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și a datelor de baza din cadastrul general, privind suprafața, categoria de folosință și proprietarul.

Certificatul de atestare fiscala – FISCAL -  certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii, emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central competent;

Certificatul de moştenitor - Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Certificatul de performanță energetică - document prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO(2). 

Performanţa energetică a clădirii reprezintă energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul.

Certificatul de urbanism - actul de informare prin care autorităţile administrației publice locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Cesiunea de creanță - convenția prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanță împotriva unui terț.

Contractul - acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.

Contractul de comodat - contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp;

Contractul de intermediere - Contractul prin care intermediarul se obligă faţă de client să îl pună în legătură cu un terţ, în vederea încheierii unui contract.

Contractul de întreţinere - Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.

Contractul de locatiune - Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.

 

Contractul de rentă viagera - Prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, numită credirentier, prestaţii periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile.

Contractul de schimb - Schimbul este contractul prin care fiecare dintre părţi, denumite copermutanţi, transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul.

 

Contractul de vanzare - Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

 

Corpul de proprietate – unul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localități, aparținând aceluiași proprietar, formează corpul de proprietate ce se înscrie în cartea funciară.

 

Dreptul de abitatie – este un drept de uz ce are ca obiect o locuinţă, titularul dreptului de abitaţie având dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi cu părinţii ori alte persoane aflate în întreţinere.

 

Dreptul de preempţiune - În condiţiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului de preempţiune, numit preemptor, poate să cumpere cu prioritate un bun.

 

Dreptul de superficie -  dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă. Dreptul de superficie se dobândeşte în temeiul unui act juridic, precum şi prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut de lege.

 

Drepturile tabulare - Drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară sunt drepturi tabulare. Ele se dobândesc, se modifică şi se sting numai cu respectarea regulilor de carte funciară.

 

Donaţia - Donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar.

 

Imobil -  una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale şi care sunt identificate printr-un număr cadastral unic.

 

Intabulare - Înscriere definitivă a unui act de proprietate sau a unui drept real imobiliar în cartea funciară.

 

Ipoteca -  drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligaţii. Ipoteca este, prin natura ei, accesorie şi indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligaţia pe care o garantează şi poartă în întregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele şi asupra fiecărei părţi din acestea, chiar şi în cazurile în care proprietatea este divizibilă sau obligaţiile sunt divizibile.

 

Mandatul - contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părţi, numită mandant.

 

Moştenirea -  transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă.

Felurile moştenirii

(1) Patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire legală, în măsura în care cel care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament.

(2) O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin moştenire testamentară, iar cealaltă parte prin moştenire legală.

 

Rudele defunctului vin la moştenire în următoarea ordine:

a) clasa întâi: descendenţii;

b) clasa a doua: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi;

c) clasa a treia: ascendenţii ordinari;

d) clasa a patra: colateralii ordinari.

 

Partida cadastrala - mai multe corpuri de proprietăți, de pe teritoriul aceleași localități, aparținând unui proprietar, formează partida sa cadastrala ce se înscrie în aceeași carte funciară.

 

Planul cadastral - conține reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la terenurile și construcțiile din cadrul unităților administrativ-teritoriale - comune, orașe și municipii - și se păstrează la oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie.

 

Proprietatea privata - dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

 

Proprietatea publică -  dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

 

Publicitatea imobiliara - are ca obiect înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica sau care, după caz, se sting şi se radiază, ca urmare a actelor şi faptelor juridice referitoare la un bun imobil.

 

Reprezentare succesorală – prin reprezentare succesorală un moştenitor legal de un grad mai îndepărtat, numit reprezentant, urcă, în virtutea legii, în drepturile ascendentului său, numit reprezentat, pentru a culege partea din moştenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dacă nu ar fi fost nedemn faţă de defunct sau decedat la data deschiderii moştenirii.

 

Servitutea - este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar.

 

Testamentul - actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă.

 

Uzufructul -  dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa.

Constituirea uzufructului

(1) Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevăzute de lege, dispoziţiile în materie de carte funciară fiind aplicabile.

(2) Uzufructul se poate constitui numai în favoarea unei persoane existente.

bottom of page